Consell Comarcal

Programa 30 Plus

Descripció

 “Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal en el marc del Programa 30 Plus, regulat per ORDRE SF/284/2016, de 24 d’octubre”

 

Objectiu: Afavorir la inserció laboral de persones en situació d’atur de 30 i més, preferentment de entre 30 i 45 anys i baix nivell formatiu, proporcionant-los, entre d’altres, recursos, la formació i competències necessàries per ocupar un determinat lloc de treball.

 

Durada del programa: 18 mesos (finalitza 30 de juny de 2018)

 

Responsable: Consell Comarcal del Garraf

 

Participants: Ajuntaments de Canyelles, Cubelles, Sant Pere de Ribes, Sitges i Olivella.

 

Destinataris: 55 persones de més de 30 anys amb baix nivell formatiu en situació d’atur dels municipis de Canyelles, Cubelles, Sant Pere de Ribes, Sitges i Olivella.

 

Sectors: Comerç, hostaleria, transport i emmagatzematge, activitats administratives, administració pública, activitats sanitàries i altres serveis.

 

Formació:  mínim 60h de formació professionalitzadora, a convenir amb l’empresa, segons necessitats.

 

 

Opcions:

 

a)    Formació intensiva abans de l’inici del contracte:

  • 5 o 6 hores al dia durant 2 o 3 setmanes, a determinar dates.

b)    Formació simultània a la contractació:

  • Un dia a la setmana, 5 o 6 hores al dia, duració total d’entre 2 o 3 mesos.
  • Cinc dies a la setmana, 4 hores diàries, duració total de 3 setmanes.

Contracte laboral: mínim 6 mesos. Data límit de l’alta de contracte: 1 d’octubre de 2017.

 

 

Accions:

  • Detecció i selecció d’empreses
  • Selecció de les persones més adequades als llocs de treball detectats.
  • Procés d’orientació, tutorització i disseny d’un itinerari professional i formatiu per a cada participant i vinculat al contracte laboral.
  • Programa formatiu: es desenvoluparà durant o prèviament a la contractació de la persona, en aquet últim cas, les empreses hauran de signar el compromís formal de la contractació de la persona una vegada finalitzada la formació.
  • Contracte de treball de les persones subvencionat pel programa. 

Subvenció per les empreses contractants:


El Servei d’Ocupació de Catalunya subvencionarà els contractes de treball subscrits amb els/les participants amb una quantia equivalent al salari mínim interprofessional 655,20€. Aquesta quantia correspondrà a una jornada completa i, en el cas de contractes a temps parcial, se subvencionarà la part proporcional en funció de la jornada parcial prevista, pels mesos de durada del contracte amb un mínim de 6 mesos i un màxim de 9 mesos.


El Consell Comarcal del Garraf assessorarà a les empreses contractants en la sol·licitud i la justificació de la subvenció i la seva presentació al Servei d’Ocupació de Catalunya, el qual efectuarà el pagament en dos terminis una vegada realitzada i justificada la contractació.

 

Condicions del contracte de treball:


L’empresa contractant es compromet a designar un/a tutor/a d’entre les seves persones treballadores que s’encarregui d’informar, orientar, ensenyar i supervisar al/la participant del programa sobre com ha de desenvolupar les tasques vinculades al lloc de treball. També haurà de comunicar al Consell Comarcal del Garraf les dades i la qualificació professional de la persona designada com a tutor/a. Aquesta no podrà tenir assignats més de 5 participants de manera simultània.

 

Els contractes laborals subscrits en el marc d’aquest Programa han d’incloure els logotips del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, i del Servicio Público de Empleo Estatal, hi haurà de constar el calendari i l’especialitat de la formació, a més, hauran d’incorporar la següent clàusula on es fa referència que es tracta d’un contracte subvencionat:

 

"Aquest contracte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, i pel Servicio Público de Empleo Estatal en el marc del Programa 30 Plus, regulat per l’Ordre ORDRE TSF/284/2016 de 24 d’octubre. Les persones participants han de desenvolupar obligatòriament les actuacions de formació, orientació i contracte de treball”.

 

“La persona contractada haurà de realitzar obligatòriament totes les actuacions que contempla el Programa 30 Plus per tal que l’entitat contractant sigui considerada beneficiària d’aquesta política. Aquestes són:


- Orientació i acompanyament en el procés de contractació i formació.

- Adquisició de competències i/o formació vinculada al contracte de treball.

- Experiència professional mitjançant un contracte laboral.  

 

La durada del contracte serà, com a mínim, de sis mesos mitjançant qualsevol modalitat contractual que, d’acord amb la normativa laboral vigent, s’ajusti a les condicions del programa. La jornada laboral podrà ser a temps complet o parcial, no inferior al 50% de la jornada ordinària de l’entitat contractant. El contracte haurà de ser obligatòriament a temps parcial si la formació es realitza simultàniament al contracte, per poder combinar-la amb el temps de treball efectiu.

 

Al contracte de treball subscrit entre l’empresa i la persona participant s’haurà de fer constar la obligatorietat per part del participant de realitzar les accions formatives, i en el cas de realitzar la formació simultàniament al contracte laboral, en aquest també hi haurà d’incloure la distribució i horari del temps de treball efectiu i el temps dedicat a formació. Com a màxim, les hores dedicades diàriament a la formació seran 6.

 

La jornada ordinària de treball no podrà ser superior a les 40 hores setmanals ni superior a les 8 hores diàries, llevat que, en aquest cas, el conveni d’aplicació o l’acord entre l’empresa i els representants dels treballadors estableixin una distribució irregular d’aquesta jornada. En qualsevol cas, s’hauran de respectar els descansos diaris i setmanals previstos a la normativa laboral vigent.

 

Segons la base 5d de l’Ordre TSF/284/2016, de 24 d’octubre, les persones contractades rebran el salari corresponent al contracte realitzat, en base al que estableixi el conveni de sector o d’empresa d’aplicació, o en absència de conveni, la retribució salarial legalment establerta, en la part proporcional que correspongui. En el supòsit que el salari a percebre per la persona contractada sigui superior a la subvenció atorgada, l’entitat contractant li abonarà la diferència.

 

Les empreses contractants hauran de complir els criteris següents:

 

a) Estar ubicada, preferentment, en l’àmbit territorial d’actuació on es desenvoluparà el projecte.

 

b) Que aquesta entitat o el centre de treball no hagi acomiadat una persona treballadora del mateix perfil o categoria professional qualificat d’improcedent o nul per l’òrgan judicial, ni haver realitzat un acomiadament col·lectiu de persones treballadores, en els 3 mesos anteriors a la subscripció del contracte laboral amb els/les participants.

 

c) Que l’empresa es comprometi a destinar una persona d’ entre els seus treballadors per fer les funcions de tutorització en l’empresa previstes en aquesta Ordre.

 

d) Que les empreses estableixin sistemes flexibles en la jornada laboral que permetin combinar la formació i treball efectiu.

 

El Consell Comarcal del Garraf subscriurà un conveni de col·laboració, segons model normalitzat, amb les empreses contractants que manifestin la seva voluntat de participar en el “Programa 30 Plus”. Aquest conveni no implicarà l’atorgament de la subvenció a les entitats contractants, que d’acord amb la base 17.9 de l’annex 1 d’aquesta Ordre correspon al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

 

El contingut d’aquest conveni inclourà la identificació de les parts, les obligacions, els tipus de contracte/s que es formalitzarà/n entre l’empresa contractant i les persones participants, i les condicions per a la contractació dels/les participants. S’haurà d’incloure explícitament la formació que haurà de realitzar la persona contractada en el marc del programa, així com el seguiment de les tutories establertes entre l’entitat promotora i l’entitat contractant.

 

El Consell Comarcal del Garraf assessorarà a les entitats contractants sobre quins requisits han de complir per a rebre l’ajut a la contractació.

 

Finalitzat el període de sis o nou mesos, l’entitat contractant haurà d’emetre un certificat on es faci constar el nivell de formació pràctica adquirida. Aquest document s’haurà de lliurar a la persona participant contractada i al Consell Comarcal del Garraf.

 

Per més informació, consultes i assessorament:         

 

 

Alicia Garcia

Tècnica d'Ocupació                                        

Mòbil 660575061                                           

algarcia@ccgarraf.cat

 

Judith Serra       

Tècnica d'Ocupació     

Mòbil 610734448

jserra@ccgarraf.cat                              

 

Melisa Casado                

Tècnica d'Ocupació 

Mòbil 681387118

mcasado@ccgarraf.cat