Consell Comarcal

Servei especialitzat d’atenció a la infància i adolescència - SEAIA

Descripció

Aquest servei especialitzat que orienta, intervé i diagnostica situacions dels menors en alt risc social, es prestat pels equips d'atenció a la infància i a l'adolescència (EAIA), distribuïts territorialment. Al Garraf, l'EAIA està format per 5 professionals: Dos psicòlegs, una pedagoga, una treballadora socials i una educadora, ubicats en les dependències del Consell Comarcal del Garraf, donant servei a tota la comarca.

 

En el nivell d’intervenció a nivell d’atenció global es distingeixen tres fases: assessorament, estudi i seguiment. Els casos atesos arriben a l’equip, prèvia valoració i posterior derivació des dels Equips Socials Bàsics del territori i des de la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA) de la Generalitat de Catalunya.

 

Funcions:

  • Recepció dels casos d’alt risc social, derivats dels serveis socials d’atenció primària o la Direcció general d’atenció a la infància i l’adolescència.
  • Diagnòstic i valoració dels menors i les famílies en situació d’alt risc social. Emissió de les propostes tècniques i administratives que vagin més en benefici de l'infant.
  • Seguiment del menor i de la seva família una vegada aplicada la mesura: Acolliment familiar simple o permanent, acolliment en família extensa, acolliment en família aliena, acolliment convivencial d’acció educativa o acolliment en centre residencials.
  • Assessorament als serveis socials d’atenció primària en matèria d’infància i adolescència.
  • Establir coordinacions amb altres equips, serveis i recursos que intervenen.
  • Promoure la prevenció en matèria de infància d’alt risc social mitjançant el treball comunitari.

 

Tel. Infància Respon: 900 300 777 (24 h)

 

En cas de dubtes o consultes i de deteccions de possibles situacions d’alt risc social, qualsevol ciutadà i ciutadana pot trucar a aquest telèfon.

 

 

Ens locals participants: Ajuntaments de la Comarca del Garraf

 

Servei adreçat a: Els menors en situació d’alt risc i el seu entorn immediat, els professionals dels equips d’atenció primària dels ajuntaments de la comarca.