Consell Comarcal

Prestacions per al pagament del lloguer. Any 2017

Descripció

Són ajuts a fons perdut per fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l'habitatge pot situar en risc d'exclusió social residencial.


Aquesta prestació és incompatible amb:

  • Les prestacions econòmiques d'especial urgència per als mateixos mesos.
  • El manteniment del dret a la percepció de la Renda Bàsica d'Emancipació per les mateixes mensualitats de l'any.
  • Altres ajuts o prestacions provinents d'altres administracions públiques que tinguin la mateixa finalitat.

A qui va dirigit:


Poden accedir a aquestes prestacions les persones següents:

  • Per a renovació de la prestació ja atorgada, s'hi poden acollir les persones que ja en van ser beneficiàries a l'exercici 2016, d'acord amb l'Ordre MAH/402/2009, de 5 d'agost, i les Resolucions TES/1101/2013, de 15 de maig, TES/884/2014 d'11 d'abril, TES/667/2015, de 2 d'abril i GAH/940/2016, de 5 d'abril.
  • No poden accedir a aquestes renovacions les persones que l’any passat van rebre les Subvencions per al pagament del lloguer segons la resolució Resolució GAH/939/2016, de 5 d'abril.

El termini per acreditar el compliment dels requisits s'inicia el 23 de gener i finalitza el 28 de febrer de 2017.


Les sol·licituds per obtenir una pròrroga de les prestacions i altra documentació presentada abans de la data d'inici del termini indicat, s'entendran presentades dins de termini.

 

Presencial