Consell Comarcal del Garraf

Pressupost 2018

 

 

 

CAPÍTOLS DE DESPESA

2018

CAP. I

DESPESES DE PERSONAL

2.734.504,19

CAP. II

DESPESES EN BÉNS CORRENTS I S.

2.357.159,71

CAP. III

DESPESES FINANCERES

1.110,00

CAP. IV

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

160.063,57

CAP. VI

INVERSIONS REALS

958.892,77

CAP. VIII

ACTIUS FINANCERS

4.495,00

CAP. IX

PASSIUS FINANCERS

10,00

TOTAL

6.216.235,24

 

 

CAPÍTOLS D'INGRÉS

2018

CAP. III

TAXES I ALTRES INGRESSOS

87.577,00

CAP. IV

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

5.183.990,15

CAP. V

INGRESSOS PATRIMONIALS

14.280,36

CAP. VII

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

925.892,73

CAP. VIII

ACTIUS FINANCERS

4.495,00

TOTAL

6.216.235,24

Documentació adjunta

Enllaços relacionats