Consell Comarcal

Pressupost 2017RESUM PER CAPÍTOLS

 

 

CAPÍTOLS DE DESPESA

 

2017

CAP. I

DESPESES DE PERSONAL

2.469.885,34

CAP. II

DESPESES EN BÉNS CORRENTS I S.

2.047.993,49

CAP. III

DESPESES FINANCERES

1.110,00

CAP. IV

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

162.766,79

CAP. VI

INVERSIONS REALS

143.000,00

CAP. VII

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

10,00

CAP. VIII

ACTIUS FINANCERS

2.670,00

CAP. IX

PASSIUS FINANCERS

10,00

TOTAL

4.827.445,62

 

 

 

 

CAPÍTOLS D'INGRÉS

 

 

 

2017

CAP. III

TAXES I ALTRES INGRESSOS

99.240,00

CAP. IV

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

4.592.335,62

CAP. V

INGRESSOS PATRIMONIALS

13.190,00

CAP. VII

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

120.010,00

CAP. VIII

ACTIUS FINANCERS

2.670,00

TOTAL

4.827.445,62

 

Documentació adjunta