Consell Comarcal

Logo del Consell Comarcal del Garraf

Pla Especial del Cim del Montgròs

El Ple del Consell Comarcal del Garraf, en sessió ordinària celebrada el dia 24 de novembre de 2011, va aprovar inicialment el Pla Especial d’Infraestructures del cim del Montgròs.

 

D’acord amb allò que regula l’article 85.6 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost en concordança amb la Llei 6/2009, s’obre un període de quaranta-cinc dies a fi efecte que els interessats puguin formular al·legacions o reclamacions en contra, si s’escau.

 

Així mateix, d’acord amb allò que regula l’article 73.2 i 74.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, es va acordar la suspensió de llicències urbanístiques en aquest àmbit pel període màxim de dos anys.

 

L’expedient del Pla Especial es podrà consultar al Consell Comarcal del Garraf (Plaça de Beatriu de Claramunt nº 7 de Vilanova i la Geltrú), i als Ajuntaments de Canyelles i de Sant Pere de Ribes, en horaris d’oficina, així com en aquest espai web comarcal. Els suggeriments o al·legacions es podran formular per escrit dins del termini previst d’exposició pública a través del Registre d’aquest Consell Comarcal o qualsevol altra de les formes previstes.

 

Pla d´infrastructures del Montgròs

 

 

Documentació aprovació inicial

 

- Anunci DOGC

 

- Anunci BOBP

 

- Anunci BOBP Interessats desconeguts